PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

#REGISTRACIAGOSH #SEVERSKAKRASA

Text oznamu:

Zaregistruj sa pre odber GOSH Newslettra a získaj dlhotrvácnu a vodeodolnú ceruzku Velvet Touch Eyeliner od GOSH COPENHAGEN zdarma.

Každý kto sa zaregistruje na odber GOSH Newslettra a urobí reálny nakúp nad 20 Eur bude zapísaný do zoznamu odberateľov elektronického GOSH Newslettra. Odmena v podobe ceruzky na oči GOSH VELVET TOUCH EYELINER (rôzne odtiene) bude zaslaná spolu s nákupom v jednom balíčku od www.goshcph.sk. Tovar bude zaslaný spolu s objednávkou.

Podmienky súťaže:

po zaregistrovaní do databázy e-shopu GOSHcph.sk bude každý nakupujúci, kto urobí reálny nákup v e-shope www.goshcph.sk nad 20 Eur odmenený ceruzkou na pery GOSH VELVET TOUCH EYELINER (rôzne odtiene).

Inšpiruj sa severskou tajomnosťou a krásou.

Tento dokument obsahuje úplné znenie pravidiel spotrebiteľskej súťaže pre klientov internetového obchodu  www.goshcph.sk (ďalej len “pravidlá”).

 1. Usporiadateľ a organizátor

JMS Distribution s.r.o.Sedliacka Dubová 160, 027 55,

IČO: 46862366 DIČ: 2023623470, IČ DPH: SK2023623470,

Zákaznícka linka: 0949 038 949  

 1. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v období od  21.9. 2018, 00.00.00 hod. do 30.11. 2018, 24.00.00 hod. vrátane.

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. (Ďalej len „súťažné obdobie“)

 1. Miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na webovej adrese: www.goshcph.sk. Ďalej tiež na oficiálnych facebookových stránkach a Instagramových stránkach GOHSHcph.sk. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. (Ďalej len „miesto konania“)

 1. Názov spotrebiteľskej súťaže

Súťaž sa nazýva „Registrácia GOSH“. (Ďalej len „Súťaž“)

 1. Spolupráca so sociálnymi sieťami

Usporiadateľ prehlasuje, že táto Súťaž nie je nijako organizovaná v spolupráci so sociálnymi sieťami Facebook a Instagram, ani nie je inak zo strany sociálnych sietí Facebook a Instagram či jej vlastníka alebo prevádzkovateľa podporovaná.

 1. Pravidlá Súťaže

Súťaž spočíva v odmene vo forme darčeka zdarma GOSH FOREVER LIP SHINE (rôzne odtiene) pre každého kto sa zaregistruje do databázy www.goshcph.sk.

Hlavnou podmienkou je nákup nad 20 Eur a registrácia.

Výhra je 1ks GOSH FOREVER LIP SHINE (rôzne farebné odtiene) značky GOSH Copenhagen.

Ďalej vytvorenie a uloženie fotografie o dodaní výhry je dobrovoľné. Fotografie nesmú obsahovať vulgárny, xenofóbny, sexuálny, porno-grafický, opilecký alebo dobrým mravom odporujúci obsah. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Ďalej si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade porušenia pravidiel Súťaže zo strany Súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play. Usporiadateľ si týmto vyhradzuje, podľa vlastného uváženia a bez nutnosti informovania Súťažiaceho, súťažné príspevky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky, označiť za neplatné a bezodkladne ich zo Súťaže odstrániť bez akejkoľvek náhrady.

 1. Účasť v Súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, plne svojprávne, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „Súťažiaci“).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Usporiadateľovi a/alebo spoločnostiam a osobám podieľajúcim sa na príprave a organizácii Súťaže, alebo sú sami týmito osobami, alebo sú týmto osobám blízke v súlade s ustanovením § 22 č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka. Súťaže sa nemôžu ďalej zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu k Organizátorovi a ďalej osoby v pracovnom, alebo inom podobnom vzťahu k Organizátorovi, alebo k subjektom poverených zabezpečením tejto Súťaže, alebo spoločnostiam, ktoré sa ho zúčastnia iným spôsobom, a ďalej osoby im blízke. Súťažiaci, ktorí nedodrží uvedené podmienky, budú zo Súťaže vylúčení. Súťažiaci je povinný poskytnúť Usporiadateľovi kontaktné informácie (napr. e-mail, telefónne číslo, adresa), na základe ktorých ho Organizátor bude schopný kontaktovať v prípade výhry a následne výhru doručiť. Účastník Súťaže dáva Organizátorovi Súťaže v súlade s občianskym zákonníkom súhlas s užitím podobizne Súťažiaceho, jeho písomných, výtvarných či iných umeleckých prejavov a snímok a obrazových záznamov (ďalej len „snímka“) týkajúcich sa osoby Súťažiaceho, alebo prejavov osobnej povahy Súťažiaceho, odovzdaných Usporiadateľovi Súťaže alebo vyhotovených Organizátorom Súťaže v súvislosti so Súťažou (napr. odovzdávaním výhier atď.), a to tiež aj na použitie pre komerčné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi Súťaže tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek po skončení Súťaže odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Súťaže snímku v súlade s jeho určením poskytne. Súťažiaci súhlasí s tým, aby sa Usporiadateľ Súťaže po prijatí snímok stal ich vlastníkom a držiteľom práv pre ich šírenie reprodukcií. Usporiadateľ Súťaže má právo tieto zábery voľne používať podľa potreby, reprodukovať, upravovať, zverejňovať a šíriť, bez nároku na odmenu Súťažiaceho. Snímky sa stávajú majetkom Usporiadateľa Súťaže a Súťažiaci nemajú právo na ich vrátenie. Súťažiaci poskytuje Usporiadateľovi bezplatne nevýhradné licenčné oprávnenie na akékoľvek použitie zaslaného diela (súťažného príspevku), akýmikoľvek prostriedkami šírenia (ďalej len “licencia”). Licencia sa udeľuje v územne a množstevne (čo do počtu použitia) neobmedzenom rozsahu na dobu autorskoprávnej ochrany diela. Licencia sa udeľuje najmä na použitie diela na účely tejto Súťaže a ďalej na reklamné a obchodné účely Usporiadateľa a jeho výrobkov a služieb. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť dielo akýmkoľvek spôsobom pre svoje potreby. Účastník má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s poskytnutím súťažného diela a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. Každý súťažiaci nahraním diela na facebookový/instagramový profil najmä potvrdzuje, že dielo do súťaže zaslanej je predmetom ich vlastnej tvorivej činnosti (autorské dielo podľa z.č. 121/2000 Zb., O práve autorskom, o právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len “Autorský zákon”) a zároveň neboli pred dňom zaslania do súťaže nikde publikované alebo iným spôsobom zverejnené, tj. nejde o zneužitie žiadnych autorských diel. Rovnako sa účastník zaväzuje, že použitím súťažného diela podľa súťažných pravidiel nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, tj. napr. práva osobnostné, práva majiteľov vecí či ochranných známok atď. Akékoľvek potrebné súhlasy súvisiace so zaslaním súťažného diela do súťaže si musí účastník vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník je povinný Usporiadateľovi/Organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu v prípade porušenia licenčných podmienok v týchto pravidlách stanovených a zároveň mu zaniká právo na príslušné výhry (ak je súčasne súťažiacim).

 1. Výhercovia

Každý výherca patriaci do skupiny 100 osôb (prvých registrovaných v databáze www.goshcph.sk) bude kontaktovaný do 48 hodín od nákupu v období od 5.5.2018 do 1.7.2018.

Tieto ceny budú doručené priamo na poštovú adresu výhercu do 30 pracovných dní od oznámenia doručovacej adresy výhercom. .

 1. Oznámenie a odovzdanie výhry

Oznámenie výhry prebehne prostredníctvom e-mailu či súkromné správy cez sociálne siete.

Výhry budú odovzdané pomocou poštovej služby. V prípade, že sa výhercovi nepodarí doručiť výhru na ním uvedenú adresu, alebo ak sa nepodarí doručiť správu o oznámení výhry alebo výherca v lehote neoznámi svoje kontaktné údaje, zaniká nárok výhercu na získanie tejto výhry. Usporiadateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť kontaktného e-mailu či poštovej adresy, alebo iný dôvod, pre ktorý nebude možné výhercu kontaktovať. Neprevzaté výhry prepadajú na následné použitie na ďalšie propagačné účely Usporiadateľa Súťaže. Usporiadateľ či Organizátor nezodpovedajú za stratu, poškodenie či iné problémy s nedoručením zo strany doručovateľskej firmy (Slovak Parcel Service s.r.o.).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z ďalšej účasti v Súťaži súťažiaci, ktorí budú konať v rozpore s týmito pravidlami. Ak by sa niektorá z vyššie uvedených vylúčených osôb Súťaže cez svoje vylúčenie zúčastnila a mala by byť určená ako jej výherca, právo na výhru jej nevzniká a výhra jej nebude odovzdaná. V takom prípade má Usporiadateľ právo, nie však povinnosť určiť náhradného výhercu tak, ako by sa osoba uvedená v predchádzajúcom odseku Súťaže nezúčastnila.

 1. Práva a povinnosti Súťažiacich a Usporiadateľa Súťaže

Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť výhercovi odovzdané v súlade s týmito pravidlami. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akákoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v Súťaži alebo užívaním výhier. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Výhry tiež nie je možné vymáhať súdnou cestou. Všetky vyobrazenia výhier je iba ilustratívne. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenie dodávané tretími stranami. Podmienky dodania a záruky tovarov získaných v rámci Súťaže sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.

 1. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

Nahraním osobných údajov do registračného formulára vyjadruje účastník Súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami Súťaže a súčasne dáva svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov Súťažiaceho, získané v súvislosti s účasťou v Súťaži;  so zasielaním informačných SMS či e-mailových správ týkajúcich sa tejto Súťaže;  s prípadným zverejnením osobných údajov výherca v rozsahu – meno, priezvisko a bydlisko (iba mesto, obec) na výhernej listine;  s bezplatným uverejnením podobizne a obrazového či zvukového záznamu výhercu z odovzdania výhry v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch Usporiadateľa a Organizátora, a to neobmedzene (množstvo, územne, časovo). Odoslaním súťažného príspevku vyjadruje Súťažiaci Usporiadateľovi Súťaže súhlas, aby po dobu 3 rokov od začiatku Súťaže spracovával jeho osobné údaje v rozsahu údajov poskytnutých počas Súťaže Súťažiacim, tj. ZJM. meno, priezvisko, email, tlf., doručovacia adresa výherca pre účely realizácie a vyhodnotenia tejto Súťaže a ďalej na marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb ) Usporiadateľa, to všetko v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení („ZoOÚ“), ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli po dobu 3 rokov od začiatku Súťaže použité a spracovávané v plnom rozsahu k účelom vyššie uvedeným aj prostredníctvom tretích osôb poverených Usporiadateľom, najmä agentúrami a partnermi zaisťujúcimi túto Súťaž. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou, na adrese sídla Usporiadateľa. Odvolanie súhlasu je účinné v okamihu jeho doručenia Usporiadateľovi a ak dôjde k nemu pred ukončením Súťaže, je jeho následkom vylúčenie Súťažiaceho zo Súťaže, vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené Usporiadateľovi pred jej doručením Súťažiacemu, resp. výhercovi. Ak subjekt údajov požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 12 ZoOÚ, je Usporiadateľ povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Každý Súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Usporiadateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Usporiadateľa o vysvetlenie či požadovať, aby Usporiadateľ odstránil takto vzniknutý stav; najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak nevyhovie Usporiadateľ žiadosti podľa predchádzajúcej vety, má Súťažiaci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (toto právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so svojím podnetom môže využiť i priamo). Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZoOÚ. Ďalšie prípadné zvláštne práva subjektov údajov tu nespomenutých upravuje ustanovenie § 21 ZoOÚ.

 1. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť webového servera či za ďalšie telekomunikačné ťažkosti v súvislosti s rýchlosťou alebo dostupnosťou elektronických komunikačných sietí pre účastníkov Súťaže. Súťaže ani za dočasnú nedostupnosť alebo nie funkčnosť sociálnych sietí, kde Súťaž prebieha. Na výhry v rámci tejto Súťaže nie je právny nárok a nie sú teda súdne vymáhateľné. U výhry nie je nárok na ich preplatenie v hotovosti. Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať splnenie podmienok pre účasť v Súťaži. O akýchkoľvek reklamáciách, námietkach či nejasnostiach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Usporiadateľ posudzuje v prípade sporu nárok na výhru a vyhradzuje si právo vylúčiť zo Súťaže akéhokoľvek účastníka, ktorý porušuje pravidlá alebo je z porušenia pravidiel dôvodne podozrivý. V prípade vylúčenia nie je nárok na náhradu ujmy ani nákladov vzniknutých s prípadným vylúčením zo Súťaže. Námietky na priebeh Súťaže je možné podávať písomne na adresu Organizátora, ale najneskôr do 5 pracovných dní po skončení Súťaže. Usporiadateľ o námietke rozhodne a jeho rozhodnutie je konečné. Usporiadateľ si vyhradzuje právo za podmienok stanovených v týchto pravidlách Súťaž kedykoľvek pozastaviť, jednostranne zmeniť, skrátiť alebo úplne odvolať a to bez udania dôvodu. Ďalej si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže alebo nahradiť výhry, a to výhrami rovnakého druhu a porovnateľnej hodnoty. Akákoľvek zmena pravidiel nadobúda účinnosť v okamihu jeho uverejnenia v sídle spoločnosti. Akákoľvek zmena pravidiel nezakladá nárok Súťažiacich na náhradu nákladov či ujmy spojených so Súťažou. Tieto úplné podmienky Súťaže sú zverejnené po celý čas Súťaže na webovej stránke Súťaže www.goshcph.sk v súťažnej záložke s aplikáciou. Tieto podmienky, Súťaž a právne vzťahy medzi Organizátorom a Súťažiacimi sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.