Ochrana osobných údajov e-shop GOSHCPH.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.goshcph.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť JMS Distribution s.r.o. so sídlom Sedliacka Dubová 160, 027 55, IČO: 46862366 (ďalej len JMS Distribution) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope GOSHCPH.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope GOSHCPH.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na gosh@goshcph.sk.

JMS Distribution si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope GOSHCPH.sk, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.

Po zrušení registrácie v e-shope GOSHCPH.sk a po ukončení účelu spracovania budú Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je FAnn povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete JMS Distribution svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu JMS Distribution prípadne emailom na gosh@goshcph.sk.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný JMS Distribution informovať o ich zmene poštou na korešpondečnú adresu JMS Distribution, prípadne emailom na gosh@goshcph.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s JMS Distribution ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od JMS Distribution vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných JMS Distribution.

Odoslaním Vašej objednávky potvrdzujete súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby JMS Distribution.   

Zoznam ďalších aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

Kuriérska Služba – Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 821 01 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217